Μη λειτουργία Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου λόγω χιονοπτώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                           Ελευθερούπολη, 9-2-2015
Ταχ. Δ/νση : Φρ. Παπαχρηστίδη 137α                  Α.Π.: 3382
Ελευθερούπολη, ΤΚ 64100
Πληροφορίες: Καλλινικίδης Γεώργιος
Τηλ.    :  25923 50072
Fax     :  25923 50079
E-mail : info@dimospaggaiou.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Παγγαίου

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010  ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης σε όλη την έκταση του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη μη λειτουργία όλων των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου,  τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

                                                                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Κοινοποιείται:

1. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Καβάλας

2. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Καβάλας

 {backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο