Εγκρίθηκε η πρόταση με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου

Εγκρίθηκε στο σύνολο του αιτούμενου προϋπολογισμού (374.400,00 €) και για την άμεση εφαρμογή του, η πρόταση με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου» (διάρκειας τουλάχιστον για πέντε έτη), από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020».

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παγγαίου αποτελεί μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά, το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Παράλληλα, θα αποτελέσει συμπληρωματική δομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου και θα παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών (πληροφόρησης, συμβουλευτικής, ανάπτυξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, προώθησης της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας, ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής αρωγής, συμπαράστασης κ.ά.), με στόχους την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παγγαίου θα λειτουργήσει υπό την εποπτεία και τη συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Παγγαίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα δραστηριοποιηθεί στα πεδία: 1. Υποδοχής – Ενημέρωσης – Υποστήριξης των πολιτών, 2. Συνεργασίας με Υπηρεσίες και Δομές του Δήμου Παγγαίου, 3 Παροχής Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ο ενδεικτικός αριθμός των άμεσα ωφελουμένων θα είναι τουλάχιστον 800 άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, ενώ ο ενδεικτικός αριθμός των έμμεσα ωφελουμένων θα είναι η πρόσληψη έως τεσσάρων επιστημόνων (κοινωνικών λειτουργών κ.ά.) με διαδικασίες ΑΣΕΠ, για την ομαλή, άρτια και ολοκληρωμένη παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, για πέντε (5) έτη.

Από τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, αναμένονται πολύ θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες του Δήμου Παγγαίου ως προς την υποστήριξη της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ειδικών κατηγοριών ωφελουμένων αλλά και ως προς τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Παγγαίου προς όλες τις ομάδες πληθυσμού, λόγω της ενίσχυσής της με επιπλέον προσωπικό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο