Καθαρισμός Γραφείων για το 2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Τα 5 άτομα είναι 8ωρης απασχόλησης

2. Όπου αναφέρει αρ. διακήρυξης εννοεί αρ. περίληψης διακήρυξης 4646/20.02.2015.

3. Όπου αναφέρει αρ. έργου εννοεί αριθ. μελέτης 1005/2015

4. Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

α)Προσφερθείσα επί του προϋπολογισμού σε ακέραιες μονάδες έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως εννοεί το ποσοστό έκπτωσης.

β) Γενικό σύνολο ολογράφως εννοεί το ποσό του προϋπολογισμού μείον το ποσό της έκπτωσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ

Ελευθερούπολη, 20/2/2015

Αριθ. Πρωτ.: 4646

ΕΡΓΟ:  «Καθαρισμός Γραφείων για το 2015»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 € με Φ.Π.Α. 23%
CPV :90911200-8, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 1005/2015
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού:

«Καθαρισμός Γραφείων για το 2015»

Αναθέτουσα Αρχή:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50029
FAX : 25923 50077

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού:

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο  κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά 

Προϋπολογισμός:

50.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής:

813,00 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ)

Ημ/νία – Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών:

6/3/2015, ώρα 10.00 π.μ.

Ο Δήμαρχος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Συνολικό Τεύχος Διακήρυξης (.pdf)

2. Διακήρυξη (.doc)

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.doc)

4. Τεχνική Περιγραφή – ΕΣΥ (.doc)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο