Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα ΝΠΔΔ και λοιπές μονάδες του Δήμου Παγγαίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου Παγγαίου, με την ένδειξηΠροσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 218.524,26 € με ΦΠΑ. Για την προσφορά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο προσφοράς που δίνεται.

Πληροφορίες για τα ζητούμενα υλικά και τους όρους της σχετικής προμηθείας, με αριθμό 1047/2014, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Παγγαίου τηλ. 2592350024 ή -31.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.


Συνημμένα Αρχεία:

1. Έντυπο Προσφοράς (.pdf)

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο