Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2013 – 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ελευθερούπολη, 26/05/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: – 19768 –
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2013 – 2015»

ΣΧΕΤ. : Η 119/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού, ο Δήμος Παγγαίου καλεί όποιον ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά, για την Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2013 – 2015.Οι προσφορές θα αφορούν την ομάδα Α και συγκεκριμένα την προμήθεια

  1. βενζίνης super,
  2. βενζίνης αμόλυβδης για τις Δ.Ε. Ελευθερών, Παγγαίου, Πιερέων και Ορφανού,
  3. πετρελαίου κίνησης για τις Δ.Ε. Ελευθερών, Παγγαίου, Πιερέων και Ορφανού, και
  4. πετρελαίου θέρμανσης για τις Δ.Ε. Ελευθερών και Δ.Ε. Ορφανού.

και θα κατατίθενται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι 02.06.2014 και ώρα 12.00. Οι κατατιθέμενες προσφορές θα είναι σύμφωνες με την από 9101/11.03.2014 διακήρυξη του Δημάρχου.

Για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου τηλ. 25923 50031, κ. Πάτσας Δημήτριος.

Ο Δήμαρχος

Ξουλόγης Βασίλειος

Μετάβαση στο περιεχόμενο