Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Απορριμάτων – Πλύσιμο Κάδων Δημοτικής Ενότητας Ορφανού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Ελευθερούπολη  06/04/2015 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 8310
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       
Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α, 64100, Ελευθερούπολη
Website: http://www.dimospaggaiou.gr                                        
E-mail: stagkos@dimospaggaiou.gr                                                   
Τηλ: 25923 50057/58
Fax: 25923 50075                                                                                                   Αρ. μελ. 1021/2015

                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή για την Υπηρεσία:  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ.

Το αντικείμενο της Υπηρεσίας  είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων (1.400 τόνοι)  και το πλύσιμο κάδων της Δ.Ε. Ορφανού για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 105.958,12 (με ΦΠΑ)  Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου (συνολικοί τόνοι απορριμμάτων) μέχρι 4 % του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης δηλαδή μέχρι 3.576,89 € (χωρίς ΦΠΑ). Προϋπολογισμός της σύμβασης (με προαίρεση) : 96.982,90 (χωρίς ΦΠΑ ) και 110.000,00 (με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  20.04.2015, 08:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24.04.2015, 15:00

Εγγύηση συμμετοχής: 2 τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.868,12 €

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Στα τεύχη του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Πληροφορίες στα τηλ. 25923 50057/24/58, καθώς και στον ιστότοπο :  www.dimospaggaiou.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Συνοδευτικά Αρχεία:

1. Μελέτη (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο