Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Απορριμάτων – Πλύσιμο Κάδων Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Ελευθερούπολη  06/04/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 8313
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α, 64100, Ελευθερούπολη
Website: http://www.dimospaggaiou.gr
E-mail: stagkos@dimospaggaiou.gr
Τηλ: 25923 50057/58
Fax: 25923 50075                                                                                                          Αρ. μελ. 1022/2015

                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή για την Υπηρεσία:  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.

Το αντικείμενο της Υπηρεσίας  είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων (2.287 τόνοι)  και το πλύσιμο κάδων της Δ.Ε. Ελευθερών για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 170.038,05 (με ΦΠΑ)  Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου (συνολικοί τόνοι απορριμμάτων) μέχρι 6,12 % του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης δηλαδή μέχρι 8.813,47€ (χωρίς ΦΠΑ). Προϋπολογισμός της σύμβασης (με προαίρεση) : 158.763,99 (χωρίς ΦΠΑ ) και 179.997,27 (με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  20.04.2015, 09:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24.04.2015, 15:00

Εγγύηση συμμετοχής: 2 τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.999,01€

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Στα τεύχη του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Πληροφορίες στα τηλ. 25923 50057/24/58, καθώς και στον ιστότοπο :  www.dimospaggaiou.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Συνοδευτικά Αρχεία:

1. Μελέτη (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο