Έργο: Κοινές Προσπάθειες για τη Διαχείριση κινδύνων πλημμυρών (JEFMAN) στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ—ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

jefman 2

jefman 2

 

 

Σύντομη Περιγραφή του Έργου:

Το έργο αφορά στην κοινή αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες. Ειδικότερα αφορά σε 2 δράσεις αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στην Αυλή και στη Μεσορρόπη και μία ανάλογη δράση στο Μπόρινο, ενώ περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από πλημμύρες (Α’ Φάση) και την εκπόνηση μελετών κινδύνου πλημμυρών, τρωτότητας και διακινδύνευσης πλημμύρας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα ακόλουθα ενημερωτικά φυλλάδια:

<Ενημερωτικό Φυλλάδιο #1>

<Ενημερωτικό Φυλλάδιο #2>

<Ενημερωτικό Φυλλάδιο #3>

<Ενημερωτικό Φυλλάδιο #4>

<Ενημερωτικό Φυλλάδιο #5>

Στα ακόλουθα Linkμπορείτε να παρακολουθείτε την κίνηση του καιρού από το μετεωρολογικό ραντάρ καθώς και βασικές μετρήσεις από τους μετεωρολογικούς και υδρολογικούς σταθμούς.

<Ο Καιρός από το Μετεωρολογικό Ραντάρ>

<Μετεωρολογικοί & Υδρολογικοί Σταθμοί> (USERNAME: PAGAIO, PASSWORD: PAGAIO) 

Μετάβαση στο περιεχόμενο