Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου κατάρτισε και δημοσίευσε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που προβλέπει αναλυτικά τη διάρθρωση των υπηρεσιών του.

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

1. Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 1. Γενικός Γραμματέας
 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 3. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 4. Νομική Υπηρεσία
 5. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 6. Γραφείο Διαφάνειας & Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας)
 7. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών
 8. Γραφείο Μειοψηφίας Δημοτικού Συμβουλίου
  Αυτοτελές Τμήμα
 9. Δημοτικής Αστυνομία

2. Υπηρεσίες Υποστήριξης- Επιτελικές Υπηρεσίες: Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας- Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού

 1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Προαγωγής Δημόσιας Υγείας & Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

4. Τεχνικές Υπηρεσίες- Περιβάλλοντος- Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής

 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Διεύθυνση Δόμησης – Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
 3. Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος- Πρασίνου

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν της δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 1. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών
 2. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων
 3. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού
 4. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου

Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 1. Γενικός Γραμματέας
 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 3. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 4. Νομική Υπηρεσία
 5. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 6. Γραφείο Διαφάνειας & Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας)
 7. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών
 8. Γραφείο Μειοψηφίας Δημοτικού Συμβουλίου
 9. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  (α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και
  (β) Γραφείο Αστυνόμευσης

Υπηρεσίες Υποστήριξης- Επιτελικές Υπηρεσίες: Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

1.α. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία

(α) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

(β) Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

(γ) Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης Αρχείου

(δ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

1.β. Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Προγραμματισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία

(α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

(β) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

(γ) Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

(δ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

1.γ. Τμήμα ΚΕΠ

Τμήμα ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α) Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών και

(β) Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

2.α. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α) Γραφείο Προϋπολογισμού,

(β) Γραφείο Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας

(γ) Γραφείο Αποθήκης & Προμηθειών

2.β. Τμήμα Ταμείου Εσόδων και Περιουσίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α) Γραφείο Ταμείου

(β) Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας- Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Προαγωγής Δημόσιας Υγείας & Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

1.α Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Προαγωγής Δημόσιας Υγείας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία

(α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων

(β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

1.β Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία

(α) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.

Τεχνικές Υπηρεσίες- Περιβάλλοντος- Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής

1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

– Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

1.α. Τμήμα Έργων & Εφαρμογών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α) Γραφείο Προγραμματισμού Έργων

(β) Γραφείο Μελετών και Κατασκευών

(γ) Γραφείο Ηλεκτρολογικών & Μηχανολογικών Εφαρμογών

1.β. Τμήμα Συγκοινωνιών & Σχεδίου Πόλεως που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α) Γραφείο Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας.

(β) Γραφείο Σχεδίου Πόλεως

1.γ. Τμήμα Γεωργίας-Γεωτεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α) Γραφείο Γεωτεχνικών Μελετών και Έργων

(β) Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης

(γ) Γραφείο Αλιείας

(δ) Γραφείο Εγγείων Βελτιώσεων

2. Διεύθυνση Δόμησης – Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών

Διεύθυνση Δόμησης – Πολεοδομικού Σχεδιασμού και εφαρμογών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

2.α. Τμήμα ελέγχου και έκδοσης Οικοδομικών Αδειών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α)Γραφείο ελέγχου και έκδοσης οικοδομικών αδειών

(β)Γραφείο γραμματείας και αρχείου

2.β. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α)Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

(β)Γραφείο Τοπογραφικών Εφαρμογών

2.γ. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α)Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

(β)Γραφείο Διατηρητέων

3. Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος- Πρασίνου

Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος- Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

3.α. Τμήμα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α) Γραφείο Εποπτείας Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης.

(β) Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Συντήρησης Πρασίνου

(γ) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

(δ) Γραφείο Κοιμητηρίων

(ε) Γραφείο Άρδευσης

3.β. Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α) Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων

(β) Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

3.γ.Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Διαχείρισης Ενέργειας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα κάτωθι γραφεία:

(α) Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού και εγκαταστάσεων

(β) Γραφείο Διαχείρισης Ενέργειας

Διάρθωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου Παγγαίου είναι εγκατεστημένες στην έδρα των δημοτικών ενοτήτων Ελευθερών, Πιερέων, Ορφανού & Παγγαίου και εξυπηρετούν τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου

Ενότητα Α: Εποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτική Ενότητας Ελευθερών

1.-Γραφείο Κ.Ε.Π.

2.-Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

3.-Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.

Ενότητα Α: Εποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτική Ενότητας Πιερέων

1.-Γραφείο Κ.Ε.Π.

2.-Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

3.-Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.

Ενότητα Α: Εποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτική Ενότητας Ορφανού

1.-Γραφείο Κ.Ε.Π.

2.-Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

3.-Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.

Ενότητα Α: Εποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτική Ενότητας Παγγαίο

1.-Γραφείο Κ.Ε.Π.

2.-Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

3.-Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο