Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, & 5» του έργου INTERSYC «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection» European Territorial Cooperation Prog

greece bulgary 2007-2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     ΑΔA : ΩΩΖΧΟΚ1ΜΞΞ1
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                                               23/06/2014
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                                                 Αρ. πρωτ.24408
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 greece bulgary 2007-2013

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Πρόεδρος Δ.Σ.

Προκηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, & 5» του έργου INTERSYC «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection» European Territorial Cooperation Programme “Greece-Bulgaria 2007-2013” με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 27.600,00€

Συγκεκριμένα αφορά σε:

  • Διαχείριση – συντονισμός του έργου και υποβολή των εκθέσεων του έργου

  • Δράσεις δημοσιότητας

  • Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 , ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από τον κ. Βαρύτη Κων/νο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Φρ.Παπαχρηστίδη 137 και στο τηλέφωνο 2592350019.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο