Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Ελευθ/πολη 17/04/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14694
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077

ΑΡ. ΜΕΛ. : 1016/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού:                                    «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2014 – 2015»

Αναθέτουσα Αρχή:                                             ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΗΛ. : 25923 50031, FAX : 25923 50077

Διαδικασία Διεξαγωγής

Διαγωνισμού:                                                    Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής 

                                                                      τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος

Ισχύουσα Νομοθεσία:                                          Η Υ.Α. 11389/93 & ο Ν. 3548/07

Προϋπολογισμός:                                              40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής:                                        5% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ

Ημ/νία – Ώρα Λήξης

Υποβολής Προσφορών:                                      30/04/2014, ώρα 10.00 

 

Ελευθερούπολη 17/04/2014

Ο Δήμαρχος

Ξουλόγης Βασίλειος

Συνημμένα Αρχεία:

1. Εξώφυλλο (.doc)

2. Διακήρυξη (.doc)

3. Τεχνική Έκθεση (.doc)

4. Προϋπολογισμός (.xls)

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (.docx)

6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.xls)

Μετάβαση στο περιεχόμενο