Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Ελευθερούπολη, 23.12.2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 40442
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                              

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017»

Αντικείμενο της σύμβασης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017, ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1069/2015

Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται ηλεκτρολογικό υλικό (ενδεικτικά λαμπτήρες, καλώδια, ασφάλειες, διακόπτες κλπ.)

Αναθέτουσα αρχή

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Διαδικασία υποβολής προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Παραλαβή τευχών

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr, ή επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου www.dimospaggaiou.gr

Ισχύουσα νομοθεσία

Η Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), ο Ν. 2286/1995, ο Ν. 3463/2006, ο Ν. 3852/2010, ο Ν. 4250/2014, ο Ν. 4281/2014 κλπ.

Προϋπολογισμός

120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εγγύηση συμμετοχής

2% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι € 1.951,22

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

05.02.2016

Δικαίωμα προαίρεσης

Δεν προβλέπεται

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις

Γραφείο Προμηθειών τηλ. 2592350024, 31

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πλήρες Τεύχος Διακήρυξης (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο