Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου για το 2014-2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Ελευθερούπολη 14/04/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14224
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077

ΑΡ. ΜΕΛ. : 1013/2014

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού:         «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου για το 2014-2015»

Αναθέτουσα Αρχή:                  ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
                                           ΤΗΛ. : 25923 50031
                                           FAX : 25923 50077

Διαδικασία Διεξαγωγής
Διαγωνισμού:                        Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
                                          το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά Δημοτική Ενότητα

Ισχύουσα Νομοθεσία:              Το Π.Δ. 28/80 & ο Ν. 3463/06 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας».

Προϋπολογισμός:                   30 .000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής:            2% του προϋπολογισμού ανά Δ.Ε. χωρίς το ΦΠΑ

Ημ/νία – Ώρα Λήξης
Υποβολής Προσφορών:          28/04/2014, ώρα 10.00

 

Ελευθερούπολη 17/04/2014

 

Ο Δήμαρχος
Ξουλόγης Βασίλειος

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)

2. Εξώφυλλο Διακήρυξης (.doc)

3. Διακήρυξη (.doc)

4. Τεχνική Έκθεση (.doc)

5. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός (.doc)

6. Προϋπολογισμός (.xls)

7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (.doc)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο