Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ελευθερούπολη   28   Ιανουαρίου  2013

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                     Αρ. Πρωτ.: 25

ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                        

ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137α

Τ.Κ. 64 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ                      

Τηλ.       : 25923 50021

Fax        : 25923 50079

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παγγαίου  σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  πρόκειται να προσλάβει Καθηγητές Φυσικής Αγωγής     προκειμένου να   λειτουργήσει τα Προγράμματα  Άθλησης για Όλους κατά την περίοδο 2012-2013 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου   χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Καθηγητές/τριες  Φυσικής Αγωγής

4

1. Άθληση και Γυναίκα

2. Άσκηση στην Τρίτη ηλικία

3. Παιδί και Αθλητισμός

4. Άσκηση στην εφηβική ηλικία

Μέχρι 14/06/2013

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Η μοριοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσα από το οργανωτικό πλαίσιο του Υπουργείου)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Αίτηση.

2.Βιογραφικό σημείωμα. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο  

   βιογραφικό σημείωμα.

3.Δήλωση του Ν1599/86 ότι είναι άνεργος-η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το  

   βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

4.Επικυρωμένη Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου. 5.Επικυρωμένη Φωτοτυπία Ταυτότητας.

6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

8.Βεβαιώσεις  Προϋπηρεσίας.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά μέχρι και 8/02/2013 στη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Παγγαίου στο κτίριο του Δημαρχείου Παγγαίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πακαταρίδου Σοφία

Μετάβαση στο περιεχόμενο