Προμήθεια Γραφικής Ύλης Δήμου Παγγαίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ελευθερούπολη,   13/01/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ.:            692
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», αρ. μελέτης 1070/2015

 

Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού € 73.853,25 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις των Υ.Α.11389/93, Ν.2286/95, Π1/358/1999,N. 3438/2006, Ν.3463/06, Ν.3548/07, Ν.3801/09, Ν.3852/10, N. 3861/2010, Π1/3305/2010, Ν.3979/11, N. 4013/2011, N. 4055/2012, N.4155/13, Υ.Α. Π1/2390/Β’2013, Υ.Α. Π1/2390/2013, N. 4250/2014, Ν.4281/14 και  Π1/542/04.03.2014, όπως ισχύουν σήμερα, για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου και ειδικότερα:        

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ [€]

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1

Είδη Γραφείου

19.888,84 (με φπα 23% 3.719,05)

χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση στις τιμές της μελέτης)

2

Φωτοτυπικό Χαρτί

13.138,25 (με φπα 23% 2.456,75)

χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση στις τιμές της μελέτης)

3

Φωτοτυπίες & Φωτοαντίγραφα

7.798,20 (με φπα 23% 1.458,20)

χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση στις τιμές της μελέτης)

4

Γραφίτης

33.027,96 (με φπα 23% 6.175,96)

χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση στις τιμές της μελέτης)

 

ΣΥΝΟΛΟ

73.853,25 (με φπα 23% 60.043,29)

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 600,44, εάν η προσφορά αφορά στο σύνολο της προμήθειας, διαφορετικά η εγγύηση θα είναι ύψους 1% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του τμήματος (ή των τμημάτων) για το οποίο δίδεται προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01/02/2016, 09:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/02/2016, 23:59.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύναται να εκτελέσουν την
προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έτους 2016 και 2017 του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option).

Στα τεύχη του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εφόσον εγγραφούν στο Σύστημα. Πληροφορίες για την με αριθμό 1070/2015μελέτη παρέχονται στα γραφεία του Δήμου, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ. 641 00, τηλ. 25923 50024, και 50031 τις εργάσιμες μέρες και ώρες, καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.dimospaggaiou.gr.  

 

 

Ο Δήμαρχος

Φίλιππος Αναστασιάδης

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πλήρες Τεύχος Διακήρυξης (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο