Αρμοδιότητες Γραφείου Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών

1. Ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν οι ίδιοι αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

2. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Δήμου.

3. Για τον σκοπό αυτό παίρνουν απ’ ευθείας εντολές από το Δήμαρχο και συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με το προσωπικό του Δήμου σε όλη την ιεραρχία, τους δικηγόρους του Δήμου και άλλους παράγοντες.

4. Έχουν δικαίωμα να ζητούν προφορικά ή γραπτά στοιχεία, που θα είναι αναγκαία κατά την γνώμη τους για την εκτέλεση των εντολών του Δημάρχου.

5. Υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο και είναι υποχρεωμένοι να δίνουν λόγο σε κάθε περίπτωση.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ειδικός Σύμβουλος  
Τηλέφωνο:  
E-mail:  

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο