Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:

1.−Προγραμματίζει τις ώρες και ημέρες που ο Δήμαρχος μπορεί να δέχεται διάφορες Επιτροπές, Συλλόγους και Δημότες. Οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.

2.−Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής. Τηρεί ημερολόγιο προσωπικών επαφών του Δημάρχου εντός και εκτός του Δήμου.

3.−Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.

4.−Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.

5.− Τηρεί αρχείο συνεντεύξεων του Δημάρχου και συνεδριάσεων των Επιτροπών και Συμβουλίων στα οποία μετέχει και τα ενημερώνει επί των θεμάτων που συζητούνται.

6− Τηρεί αρχείο των εντολών του Δημάρχου προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες εκτέλεσης των εντολών αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Ειδικών Συμβούλων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπάλληλοι: Κεβίδου Πασχαλία
  Τουνουσίδου Παρθένα
  Διγιένογλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2592350002-4
E-mail: info[at]dimospaggaiou[dot]gr

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο