ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στη Φωλιά»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

        

ΕΡΓΟ:  «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στη Φωλιά»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   1077 /2012

Αρ. πρωτ.  27133/9-7-2013                                                                                  

ΘΕΜΑ : «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στη Φωλιά» 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παγγαίου  προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία  με πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στη Φωλιά»  με προϋπολογισμό 43.960,07 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση + ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/ΜB) στα μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακή Μητρώα) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με προϋπολογισμό 43.960,07ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Επισυναπτόμενα αρχεία

 1. Περίληψη διακήρυξης_προχειρος ΦΩΛΙΑ (ολόκληρο).doc
 2. Εξώφυλλο.pdf
 3. Διακήρυξη.pdf
 4. Τεχνική Έκθεση.pdf
 5. Προμέτρηση.pdf
 6. Προϋπολογισμός.pdf
 7. Περιγραφικό Τιμολόγιο.pdf
 8. Τεχνικές Προδιαγραφές.pdf
 9. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.pdf
 10. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.pdf
 11. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας.pdf
 12. Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας.pdf
 13. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.pdf

  

Μετάβαση στο περιεχόμενο