Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο “Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στη Φωλιά”

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                      ΕΡΓΟ: «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στη Φωλιά»
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1077 /2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στη Φωλιά» με προϋπολογισμό 43.960,07 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση + ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ B) στα μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακή Μητρώα) για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με προϋπολογισμό 43.960,07ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας: ΤΥ Δήμου Παγγαίου, Ελευθερούπολη, μέχρι τις 27.03.2014 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο, με την Αρ. πρ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437 απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25923 50031, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Πάτσας Δημήτριος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/03/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ 609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , β) Κατασκευαστές δημόσιων έργων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην δημοπρασία (Αριθ. Αποφ. Δ17α/04/50/ΦΝ430/01) γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη Διαγωνισμού,

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 880,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας (1) μήνας.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ.

8. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Εξώφυλλο (.doc)

2. Διακήρυξη (.doc)

3. Τεχνική Έκθεση (.doc)

4. Προμέτρηση (.xls)

5. Προϋπολογισμός (.xls)

6. Περιγραφικό Τιμολόγιο (.doc)

7. Τεχνικές Προδιαγραφές (.doc)

8. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (.doc)

9. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (.doc)

10. Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (.doc)

11. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (.doc)

12. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.doc)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο