Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης και Εντοπιότητας

ll

Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης απαιτείται μόνο:

  1. αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης / εντοποιότητας 

Για έκδοση Πιστοποιητικού εντοποιότητας απαιτείται μόνο:

  1. αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης / εντοποιότητας 

ll

Μετάβαση στο περιεχόμενο