ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «EXCELLENCE IN PUBLIC SECTOR / EXCELLENCE » ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ελευθερούπολη, 23 Ιουνίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                               Αρ.Πρωτ. 24256
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Τηλ.: 25923 50019
Φαξ : 25923 50079
E-mail: info@dimospaggaiou.gr

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «EXCELLENCE IN PUBLIC SECTOR / EXCELLENCE » ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013»

Ο Δήμαρχος Παγγαίου στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης του προγράμματος «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013» (σύμβαση υλοποίησης 41379 Ref: 2.1.3.73863.327, MIS-ETC no.2670) ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση σχετικά με τις παρακάτω συμπληρωματικές δράσεις της ανωτέρω πράξης και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν προσφορά στο σύνολο ή τμηματικά ως τις 30.06.2014.

Ενδεικτική κοστολόγηση των δράσεων δίνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν ενιαία προσφορά για το σύνολο της πρόσκλησης.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

Α) Δράσεις Έρευνας, Κατάρτισης και Εξαγωγής Συμπερασμάτων.

ΔΡΑΣΗ

Πλήθος

Ενεργειών

Παρατηρήσεις

2.1. Δημιουργία Δομημένων Ερωτηματολογίων στα Ελληνικά.

1

Θα πρέπει να Δημιουργηθούν τα δομημένα ερωτηματολόγια βάση των επιταγών του “CAF 2013”

2.2. Επιμόρφωση επιλεγμένων στελεχών στο “CAF 2013”.

1

Θα πρέπει να καταρτιστούν πλήρως τα στελέχη του Δήμου σχετικά με το “CAF 2013” που θα βοηθήσουν τον ανάδοχο στην επιλογή του δείγματος περαιτέρω κατάρτισης

2.3. Δημιουργία Φακέλου (Ντοσιέ) “CAF 2013” και διανομή στα υπόλοιπα στελέχη του Δήμου.

1

Ερωτηματολόγια (20 έως 100) θα διανεμηθούν σε επιλεγμένα στελέχη του προσωπικού και θα ακολουθήσει σύντομο επεξηγηματικό σεμινάριο συμπλήρωσης του .ερωτηματολογίου.

2.4. Συλλογή Ερωτηματολογίων / Βαθμολόγηση

1

Τα επιμέρους τμήματα πρέπει να αξιολογηθούν ξεχωριστά αλλά και σε αλληλεπίδραση με τις υπόλοιπες διοικητικές ενότητες.

Ενδεικτικό σύνολο Δράσης 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 : 10.000,00 €

 

Β) Προτάσεις Βελτίωσης.

Η Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνετε μέσω βαθμολογημένου συστήματος ως εκ τούτου θα προκύψουν τα αδύνατα και δυνατά σημεία της διοικητικής λειτουργίας του Δήμου Παγγαίου.

3.1. Προτάσεις Βελτίωσης

1

Συγκεντρωτική έκθεση αποτελεσμάτων /αξιολόγησης και προτάσεων βελτίωσης βάση των προτάσεων του CAF 2013.

Ενδεικτικό σύνολο Δράσης 3.1: 6000,00 €

Διάρκεια:

Μέχρις 6 μήνες απο την υπογραφή της σύμβασης, εκτός και αν δοθεί παράταση στην υλοποίηση του έργου οπότε η σύμβαση αυτόματα θα επεκταθεί χρονικά μέχρι ολοκληρώσεως του Έργου.

Ελευθερούπολη, 23 /06 /2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο