Χρησιμοποίηση Εθνοφυλάκων για Φύλαξη του Στρατόπεδου «Υπλγού ΠΖ Κρίτωνος Κονσουλίδη» (Οφρύνιο Καβάλας)

Πρόσληψη εθνοφυλάκων για χρησιμοποίηση τους στη φύλαξη του Στρατόπεδου «Υπλγού ΠΖ Κρίτωνος Κονσουλίδη» (Οφρύνιο Καβάλας). Η υπηρεσία είναι καθημερινή, διάρκειας τριών (3) ωρών, με ημερήσια αποζημίωση 15€ μικτά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

α. Να ανήκουν στην Εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.

β. Να έχουν σωματική ικανότητα Ι1 ή Ι2

γ. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

δ. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από Πολιτικό ή Στρατιωτικό Δικαστήριο.

ε. Να μην υπερβαίνουν το 60° έτος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν στην ανωτέρω Μονάδα, για την πρόσληψη τους, είναι τα κάτωθι:

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν υπέβαλλε ούτε θα υποβάλλει παρόμοια αίτηση πρόσληψης σε άλλη Μονάδα.

β.  Φ/Α τελευταίου Εκκαθαριστικού Εφορίας,

γ.  Φ/Α Ειδικού Φύλλου Πορείας,

δ.  Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητας

ε.  Ιατρική Γνωμάτευση Ψυχιάτρου,

στ.   Ιατρική Γνωμάτευση Παθολόγου,

ζ.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

η.  Δύο (2) Φωτογραφίες 3X3.

θ.  Φ/Α της 1ης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης (ΙΒΑΝ).

ι.   Φ/Α ΑΜΚΑ

ια.  Φ/Α του Ασφαλιστικού Φορέα τους και του Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης.

ιβ. Φ/Α του δίπλωμα Οδήγησης, της Άδειας Κυκλοφορίας και της ασφάλειας του Οχήματος ή του Δικύκλου που θα χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο Στρατόπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 23220-32020 και 23220-32001, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 07:30 έως 14:00 (Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΕΜ) Αραμπατζόγλου Βασίλειος).

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο