Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  συγκροτείται στο Δήμο Παγγαίου Επιτροπή Διαβούλευσης για την περίοδο  01-09-2014 έως 28-02-2017

Μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι φορέων (εμπορικών – επαγγελματικών), συλλόγων (επιστημονικών – αθλητικών – πολιτιστικών), ενώσεων (γονέων & κηδεμόνων), οργανώσεων  και κινήσεων πολιτών (εθελοντικών και μη), τοπικών συμβουλίων νέων, λοιπών οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και δημότες.

 

Πρόσκληση προς φορείς (.doc)

Πρόσκληση προς τους δημότες (.doc)

Αίτηση Συμμετοχής (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο