Επανάληψη προκήρυξης δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Νικήσιανης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή»
ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 38
Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Μ. Βασιλειάδου
Τηλ. 25923 50032

 

Ημερομηνία, 8.12.2015
Αριθ. Πρωτ. 1711

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή»  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται  στην υπ’ αριθ. 29/2015 Απόφαση του Δ.Σ. Κοινωνικής Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παγγαίου και βάσει του Π.∆. 270/81, για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. στη Δ.Κ. ΝΙκήσιανης της Δ.Ε. Παγγαίου.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δημοτικού Διαμέρισμα Δ.Κ. Νικήσιανης. Η συνολική καθαρή επιφάνεια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100τ.μ. και να πληρεί τις προδιαγραφές όπως αυτές αναγράφονται στην σχετική απόφαση.

Οι Αιτήσεις- Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά που θα τις συνοδεύουν θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ηµέρες σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή» του Δήμου Παγγαίου, Φρ. Παπαχρηστίδη 137 Τ.Κ.64100 στην Ελευθερούπολη.

Αντίγραφο της σχετικής απόφασης µπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία τουΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή»του Δήμου Παγγαίου, Φρ. Παπαχρηστίδη 137 Τ.Κ.64100 στην Ελευθερούπολη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2592350032, αρμόδια υπάλληλος Βασιλειάδου Μάλαμα

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μποσμπότης Χρήστος

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο