Επαναληπτική Δημοπρασία εκμίσθωσης χώρου αιγιαλού και παραλίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 19076/20.05.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Στις 27 Μαΐου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. έως 12.30 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος. Οι προς εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά δώδεκα [12] και βρίσκονται στις περιοχές της Δ.Ε. Ελευθερών και Δ.Ε. Ορφανού.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπράτησης και μίσθωσης των ανωτέρω τμημάτων χώρου αιγιαλού-παραλίας, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.

 

Ελευθερούπολη, 20 Μαΐου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο