Πρόγραμμα Ένδεια 2014: Χορήγηση ενίσχυσης σε κατοίκους με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελευθερούπολη,  17 Οκτωβρίου  2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                              Aρ. πρ.   37.885
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100 ΚΑΒΑΛΑ                                                                              
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλ. +30 25923 50038
Fax: +30 25923 50076
emailkotsilidou@dimospaggaiou.gr                                       

                                                                                                       

Η Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας  του Δήμου Παγγαίου , υλοποιεί το πρόγραμμα της χορήγησης ενίσχυσης, σε κατοίκους του Δήμου Παγγαίου, που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και που βρίσκονται  σε κατάσταση ένδειας.

Για το λόγο αυτό και από  22-10-2014    έως  14-11-2014  ,θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας  από τον Δήμο , από το ΚΑΠΗ, τα ΚΕΠ και τους αντίστοιχους πρώην Δήμους. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

α)  Αίτηση

β)  Υπεύθυνη  δήλωση(άρθρ. 8 ν.1599/1986)

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας, ή Υπεύθυνη δήλωση   περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.

δ) Έγγραφα παραστατικά στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται σαφώς  σαφώς  ο προβαλλόμενος λόγος για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, όπως π.χ:

i)  Ιατρική Βεβαίωση , από την οποία να φαίνεται το είδος της ασθένειας, ο απαιτούμενος χρόνος νοσηλείας και η αδυναμία ασκήσεως βιοποριστικής εργασίας,

ii) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να αποδεικνύει το επισυμβάν έκτακτο γεγονός, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ.

iii) Πρόσφατη βεβαίωση στρατολογικής μονάδας, εφόσον προβάλλεται λόγος στρατεύσεως μέλους της οικογενείας.

iv) Λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που δημιούργησε το έκτακτο γεγονός, με δικά του μέσα ή των μελών της οικογενείας του.

Ε) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Κατεβάστε την αίτηση χορήγησης επιδόματος (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο