Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων για το έτος 2013 – 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077

Ελευθ/πολη 18/09/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 38782

ΑΡ. ΜΕΛ. : 1068/2013

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων για το έτος 2013 – 2014»
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077
Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής της συμφερότερη προσφορά 
Ισχύουσα Νομοθεσία: Η Υ.Α. 11389/93   & ο Ν. 3548/07
Προϋπολογισμός: 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Εγγύηση Συμμετοχής: 7.500,00 € (5% του προϋπολογισμού με το ΦΠΑ)
Ημ/νία – Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών:  09/10/2013, ώρα 10.00

 

Ελευθερούπολη 18/09/2013

Ο Δήμαρχος

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχετικά Αρχεία:

1. Εξώφυλλο

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Έκθεση

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός

6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.xls)

Μετάβαση στο περιεχόμενο