Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ.: 25923 50031                                                                                  Ελευθερούπολη 12.05.2016
FAX: 25923 50077                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10409
ΑΡ. ΜΕΛ. : 1044/2016                                                                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο διαγωνισμού:

«Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων»

Αναθέτουσα αρχή:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΗΛ. : 25923 50024

FAX : 25923 50077

www.dimospaggaiou.gr

Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού:

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ισχύουσα νομοθεσία:

ΕΚΠΟΤΑ, Ν. 3463/2006, Ν. 4281/2014 και η λοιπή νομοθεσία όπως αναφέρεται στο προοίμιο της διακήρυξης

Προϋπολογισμός:

€ 73.672,08 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%

Δικαίωμα προαίρεσης

Στον προϋπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης

Εγγύηση συμμετοχής:

2% του προϋπολογισμού, ήτοι € 1.197,92

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού:

23.05.2016, ώρα 10.00

Όροι του διαγωνισμού

Όπως περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος

Αναστασιάδης Φίλιππος

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Διακήρυξη (.pdf)

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο