Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077

Ελευθ/πολη 18/09/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 38783

ΑΡ. ΜΕΛ. : 1059/2013

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου”
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077
Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής της χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα και ανά Δ.Ε.
Ισχύουσα Νομοθεσία: Η Υ.Α. 11389/93   & ο Ν. 3548/07
Προϋπολογισμός: 130.569,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Εγγύηση Συμμετοχής: 5% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ
Ημ/νία – Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών:  30/09/2013, ώρα 10.00
Ελευθερούπολη 18/09/2013

Ο Δήμαρχος

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχετικά Αρχεία:

1. Εξώφυλλο

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Έκθεση – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Δ.Ε. Ελευθερούπολης

5. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Δ.Ε. Ελευθερών

6. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Δ.Ε. Παγγαίου

7. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Δ.Ε. Πιερέων

8. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Δ.Ε. Ορφανού

9. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Σύνολο

10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.xls)

Μετάβαση στο περιεχόμενο