Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου του Δήμου Παγγαίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ελευθερούπολη,   01/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.:            37756
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», αρ. μελέτης 1068/2015

 

Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού € 120.400,93, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις των Υ.Α.11389/93, Ν.2286/95, Π1/358/1999,N. 3438/2006, Ν.3463/06, Ν.3548/07, Ν.3801/09, Ν.3852/10, N. 3861/2010, Π1/3305/2010, Ν.3979/11, N. 4013/2011, N. 4055/2012, Ν.4111/13, N.4155/13, Υ.Α. Π1/2390/Β’2013, Υ.Α. Π1/2390/2013, N. 4250/2014, Ν.4281/14 και  Π1/542/04.03.2014, όπως ισχύουν σήμερα, για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων και ειδικότερα:       

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ [€]

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1

ΟΜΑΔΑ Α – Είδη Καθαριότητας

37.200,16 (με φπα 23% 6.956,13)

χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση στις τιμές της μελέτης)

2

ΟΜΑΔΑ Β – Χαρτικά

38.821,57 (με φπα 23% 7.259,32)

χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση στις τιμές της μελέτης)

3

ΟΜΑΔΑ Γ – Λοιπά είδη παντοπωλείου

15.119,96 (με φπα 23%2.827,31)

χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση στις τιμές της μελέτης)

4

ΟΜΑΔΑ Δ -Σακούλες

  29.259,24 (με φπα 23% 5.471,24)

χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση στις τιμές της μελέτης)

 

ΣΥΝΟΛΟ

120.400,93 (με φπα 23% (22.514,00)

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 978,87, εάν η προσφορά αφορά στο σύνολο της προμήθειας, διαφορετικά η εγγύηση θα είναι ύψους 1% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του τμήματος (ή των τμημάτων) για το οποίο δίδεται προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/12/2015, 09:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/01/2016, 23:59.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την
προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έτους 2016 και 2017 του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option).

Στα τεύχη του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εφόσον εγγραφούν στο Σύστημα. Πληροφορίες για την με αριθμό 1068/2015 μελέτη παρέχονται στα γραφεία του Δήμου, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ. 641 00, τηλ. 25923 50024, και 50031 τις εργάσιμες μέρες και ώρες, καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.dimospaggaiou.gr.  

Ο Δήμαρχος
Φίλιππος Αναστασιάδης

Συνημμένα Αρχεία:

1. Μελέτη 1068/2015 (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο