Διόρθωση ηλικίας

aa

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ληξιαρχική πράξη γέννησης, η διόρθωση γίνεται με:

  1. Βεβαίωση βαπτίσεως

Αρνητική βεβαίωση ότι στο ληξιαρχείο γέννησης δεν ύπαρχει ληξιαρχείο η δήλωση γέννησης

  1. Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δ/για, Διαβατήριο.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται το έτος γεννήσεως. 

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης διόρθωσης στοιχείων

aa

Comments are closed.