Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις

rr

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και επιπλέον με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:
01.Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία) 
02.Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου. 
03.Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα. 
04.Πιστοποιητικό τελεσιδικίας. 
05.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

 

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο