Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης έργου «Παρεμβάσεις στους λειτουργούντες βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παγγαίου»

 

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης έργου

Το ΝΠΔΔ, «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
  2. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄)
  3. Της υπ’ αριθ. Εγκυκλίου 6/Δ11/οικ. 82/28-03-2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του Ν.4412/2016 για τον διαγωνισμό του έργου «Παρεμβάσεις στους λειτουργούντες βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παγγαίου».

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ του Δήμου Παγγαίου με το ποσό των 500.000,00 €.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 09:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο