Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Ο Δήμος Παγγαίου κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
  2. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄)
  3. Της υπ’ αριθ. Εγκυκλίου 6/Δ11/οικ. 82/28-03-2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8β του Ν.4412/2016 για τον διαγωνισμό του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΕΠ Ανατολική Μακεδονία  Θράκη 2014-2020  και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Παγγαίου με το ποσό των 2.944.000,00 €.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17-12-2020 και ώρα 09:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο