Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                          

ΔΗΜΟΣ Π ΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                                                 

ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α

Τ.Κ. 64100

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 11746 –           

                                                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

  1. την αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/07-04-2015(ΦΕΚ578/Β’/9-4-2015) Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης –  Οικονομικών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
  2. την αριθ. ΔΔΠ0006856/728ΒΈΞ2015/08.05.2015 (ΦΕΚ 828/Β΄/12.05.2015) Κ.Υ.Α Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης –  Οικονομικών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
  3. το άρθρο 56 του Ν. 4384/16 σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/07.04.2015 ΚΥΑ για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα, δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βάθμου (Β΄578)  έως 30-04-2017.
  4. την αριθ. 181/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  5. την αριθ. 131/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  6. το από 25/05/2016 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Καβάλας (αριθ. πρωτ. Δήμου Παγγαίου 11605/25.05.2016) περί σύμφωνης γνώμης ως προς το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλεί  τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι προς εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά πενήντα δύο [52] και βρίσκονται στις περιοχές της Δ.Ε. Ελευθερών και Δ.Ε. Ορφανού.

    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), στις  07 Ιουνίου 2016  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 – 12:00. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30/04/2017. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας) για κάθε ενοικιαζόμενο τμήμα χώρου αιγιαλού – παραλίας, ορίζεται ως εξής :

α/α

ΘΕΣΗ

τιμή

1.

Παραλίες Τοπικών Κοινοτήτων  Ν. Περάμου – Ν. Ηρακλίτσας

12,00  € / τ.μ.

2.

Παραλία Αμμολόφων

30,00  € / τ.μ.

3.

Παραλίες Τοπικών Κοινοτήτων Ελαιοχωρίου – Φωλεάς

9,00  € / τ.μ.

4.

Παραλία Οφρυνίου

10,00  € / τ.μ.

 5.

Παραλία Κάριανης

9,00 €/ τ.μ.

6.

Αυτοκινούμενες ή μη τροχήλατες καντίνες

1.000,00  €/θέση

    

     Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παγγαίου [Δημαρχείο: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α  Ελευθερούπολη] εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 25923 50034 & 25923 50047, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.

Ελευθερούπολη,  26  Μαΐου  2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Διακήρυξη (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο