ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Η παρούσα πράξη αφορά στη προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών του Δήμου Παγγαίου, ώστε να παρέχεται στα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας ολοκληρωμένη η αλυσίδα προσβασιμότητας. Έχει σκοπό τον προσβάσιμο σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τουρισμού ειδικών απαιτήσεων αλλά και της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής.

Με τη παρούσα πράξη ολοκληρώθηκε η κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών που αφορούν στην ψυχαγωγία και στην άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας, συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της περιθωριοποίησής τους από το κοινωνικό σύνολο. Τα σημεία παρέμβασης είναι τέσσερα (4) :1) Παραλία Οφρυνίου – Εντός οικισμού, 2) Παραλία Αμμολόφων – Περιοχή κατασκηνώσεων, 3) Παραλία Ν. Ηρακλείτσας – Περιοχή Πάρκινγκ και 4) Παραλία Ν. Περάμου -Ύψος οδού Αγ. Κωνσταντίνου.

 Για κάθε σημείο παρέμβασης έγινε η προμήθεια και εγκατάσταση των κάτωθι: α) Διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα η οποία συμπεριλαμβάνει φωτοσυναγερμό, ντουζιέρα και πακέτο τηλεμετρίας, β) Χημικής Τουαλέτας για ΑμεΑ, γ) Μη μόνιμου Συναρμολογούμενου Αποδυτήριου, δ) Διάδρομου ξύλινου για ΑμεΑ, ε) Χώρου σκίασης και στ) Σήμανσης.

Η πράξη εντάχθηκε στο  Επιχειρησιακό     Πρόγραμμα     : «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020». ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 8118/2717/Α3/30-11-2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με κωδικό ΟΠΣ 5030057. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 231.270,09€

Θεματικός στόχος της πράξης είναι η Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Ειδικός στόχος της πράξης είναι η Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που

βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο

τον τομέα του Τουρισμού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΠΡΑΞΗΣ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο