Δήλωση κατοχής μικρών και μεγάλων ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ελευθερούπολη,  14/3/2013                                                                                                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                  Αριθ. .Πρωτ.: –10607 –
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η

Ο Δήμαρχος ΠΑΓΓΑΙΟΥ,  έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ.318/1969  περί βεβαιώσεως και εισπράξεως προσόδων Δήμων,

Κ Α Λ Ε Ι

Όλους  τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλλουν στο δημοτικό κατάστημα, στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες , μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης αυτής δήλωση στην οποία να φαίνεται ο ακριβής κατά είδος αριθμός μικρών και μεγάλων ζώων που  κατέχουν και ο αριθμός που επιθυμούν να εισάγουν στις βοσκές της τοπικής κοινότητας στην οποία έχουν εγκαταστάσεις, κατά την κτηνοτροφική περίοδο 2013.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την δεκαήμερη προθεσμία  θα  είναι  εκπρόθεσμες  με  τις   γνωστές συνέπειες του νόμου .

 Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο