Προμήθεια Σωλήνων, Υδραυλικών Εξαρτημάτων Υδρορροών

 Ελευθερούπολη, 30/05/2013
Αριθ. Πρωτ.: – 19996

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : “Προμήθεια Σωλήνων, Υδραυλικών Εξαρτημάτων Υδρορροών”
ΣΧΕΤ. : Η 136/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού, ο Δήμος Παγγαίου καλεί όποιον ενδιαφέρεται να καταθέσει ενσφράγιστη οικονομική προσφορά, για την Προμήθεια Σωλήνων, Υδραυλικών Εξαρτημάτων Υδρορροών στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι 05.06.2013 και ώρα 12.30. Οι κατατιθέμενες προσφορές θα είναι σύμφωνες με την από 26.04.2013 διακήρυξη του Δημάρχου.

Για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τηλ. 25923 50052, κ. Πάτσας Δημήτριος.

Ο Δήμαρχος
Ξουλόγης Βασίλειος

Μετάβαση στο περιεχόμενο