ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟY

Greece_2.0_NextGeneration_gr_2.jpg

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ :  198996

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_1021-2022_23PROC012482241.pdf

ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΜΕ_ΑΔΑ_9ΗΟΠΩΞΨ-ΘΥΔ.PDF

Απόφαση_ένταξης_Sub.4_16873_ΟΠΣ_ΤΑ_5189984_Ψ4ΕΡΗ-ΖΥ2.pdf

ΜΕΛΕΤΗ_11042022.pdf

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ NEXTGENERATION EU

ΔΡΑΣΗ  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984

Greece 2.0 NextGeneration gr 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο