ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ θΕΣΗ “ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ” ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ

1 1

1 1

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια της αριθ. 36/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου, την αριθ. 124/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης των όρων δημοπρασίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία. Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπετε από τις διατάξεις των άρθρων 192 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018 και ισχύει σήμερα, του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ.ε. του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19) καθώς και των άρθρων 1,2,3,4,5, και 6 του Π.Δ 270/81. Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του δημοτικού ακινήτου-ισόγειου αναψυκτήριου εμβαδού 139,56τ.μ., μετά του περιβάλλοντος χώρου εμβαδού 1.000,00τ.μ., που βρίσκεται σε γεωτεμάχιο της πολεοδομικής ενότητας Μεσορόπης, θέση “Καστανιές” εμβαδού 6.328,12τ.μ. της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου, Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ_θΕΣΗ_ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ_ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο