ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου:

Έχοντας υπόψιν:

 • Την αριθμ. 8/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

 

Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εκμίσθωση – Εκχώρηση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας Αυτόματων Πωλητών Τροφίμων -Ποτών στις Σχολικές Μονάδες του Γυμνασίου-Λυκείου Νικήσιανης»

Άρθρο 1ο: Γενικά

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η τοποθέτηση δύο (2) μηχανημάτων αυτόματων πωλητών για την πώληση προϊόντων στο Γυμνάσιο – Λύκειο Νικήσιανης . Η τοποθέτηση του κάθε μηχανήματος θα γίνει σε κατάλληλο χώρο των κτιρίων που θα υποδειχθεί από την Σχολική Επιτροπή και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων , οι οποίοι, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, διατηρούν το δικαίωμα να υποδείξει άλλο χώρο, πάντα εντός των άνω σχολικών κτιρίων, εφόσον κρίνει ότι κάτι τέτοιο επιβάλλεται για λειτουργικούς ή άλλους τεκμηριωμένους λόγους.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η μέγιστη τιμή που θα προσφερθεί για το μηνιαίο μίσθωμα του κάθε αυτόματου πωλητή.

Άρθρο 2ο: Χρόνος – Χώρος υποβολής Προσφορών και Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου ώρα 11:00 π.μ. σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπόψη της επιτροπής, στο 1ο όροφο του Δημαρχιακού μεγάρου του Δήμου Παγγαίου Ελευθερούπολη, Φρ. Παπαχρηστίδη 137α παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η του μηνός Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 και ως χώρος η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη Φρ. Παπαχρηστίδη 137α 1ο όροφος.

 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 3ο : Ελάχιστο όριο Προσφοράς

Το ελάχιστο όριο της πρώτης για τη μίσθωση των χώρων κατάληψης των μηχανημάτων ορίζεται το ποσό 80 ευρώ ανά τετραγωνικό μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου. Η κατανάλωση ρεύματος και ύδατος καλύπτεται από την Σχολική Επιτροπή

Άρθρο 4ο: Διάρκεια της μίσθωσης

Διάρκεια της μίσθωσης για δυο (2) έτη.

Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής και κατάθεση προσφορών

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή από οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν όλα τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα (καταστατικά, ΦΕΚ, τροποποιήσεις κλπ.).

Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη δημοπρασία θα πρέπει να επιδείξουν στην επιτροπή τα επίσημα έγγραφα ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας) και εξουσιοδότησης, εφόσον απαιτείται.

Επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού.
 2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, έκδοσης το πολύ έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία της δημοπρασίας, από το οποίο να προκύπτει επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.
 3. Πρωτότυπη εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους διακοσίων (200) ευρώ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

α. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης,

β. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των  Ο.Τ.Α.,

γ. Έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,

δ. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,

ε. Δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

5. Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. Ο φάκελος   αυτός θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του τον τίτλο, αριθμό, ημερομηνία του διαγωνισμού και τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος.

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (30) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη αυτή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 6ο: Τρόπος διεξαγωγής – Κατακύρωση

Κατά το πρώτο στάδιο η επιτροπή διαγωνισμού μονογράφει ένα προς ένα και ελέγχει τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά ως προς την εγκυρότητα και πληρότητά τους.

Απορρίπτει ενδεχομένως όσους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσουν τα όσα προβλέπονται στους όρους της παρούσας διακήρυξης, κάνοντας δεκτούς τους υπόλοιπους. Για τους συμμετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί, αποσφραγίζονται οι φάκελοι τους που περιέχουν τις προσφορές τους αξιολογούνται και κατατάσσονται σύμφωνα με την παροχή απόδοσης επι του μηνιαίου Τζίρου.

Στην περίπτωση που οι πρώτοι στο ποσό προσφοράς είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν νέα προσφορά την επομένη εργάσιμη

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της σύμβασης στον πλειοδότη, ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισμού εάν διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις ή – αιτιολογημένα – για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά της Σχολικής Επιτροπής λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο.

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.

Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή.

Άρθρο 7ο: Υποβολή ενστάσεων

Ενστάσεις σχετικά με τη διακήρυξη, τη διαδικασία και τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, υποβάλλονται εντός μιας εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της δημοπρασίας ενώπιον της Σχολικής Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται κατόπιν εισήγησης της επιτροπής διαγωνισμού.

Άρθρο 8ο: Υπογραφή σύμβασης

Μετά την πρόσκληση υπογραφής σύμβασης, τίθεται στον πλειοδότη εύλογη χρονική προθεσμία 10 ημερών για την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα συνταχθεί με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 9ο: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ορίζεται παραπάνω, αντικαθίσταται, πριν την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς διακόσια (200) ευρώ. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής

Άρθρο 10ο: Καταβολή μισθώματος

Ο ανάδοχος θα προσέρχεται στην έδρα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα καταβάλλει το μίσθωμα εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μήνα. Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Το μίσθωμα δεν θα καταβάλλεται για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τους αυτόματους πωλητές τροφίμων από τις Σχολικές μονάδες, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Άρθρο 11ο: Περιγραφή μηχανημάτων-προϊόντων

Τα μηχανήματα αυτόματων πωλητών θα έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία 220 VAC, χωρίς διαφημίσεις στο εξωτερικό τους και θα παρέχουν τα προϊόντα που προβλέπει η Νομοθεσία ΦΕΚ/Β’/2135/29.08.2013, Υ1 γ/Γ.Π/οικ.81025 (κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 12ο: Ποιότητα μηχανημάτων – προϊόντων

Θα ικανοποιούνται οι προδιαγραφές του άρθρου 19 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π. οικ. 47829 (ΦΕΚ B’ 2161/23-6-2017) στις ρυθμίσεις της οποίας υπάγονται οι επιχειρήσεις μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών (άρθρο 2 παρ.5Γ). Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 με τίτλο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ορίζονται ρητώς τα εξής:

«2.Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής – διάθεσης τροφίμων και ποτών Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής – πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω με εντολή που δίδεται από τον πελάτη με κέρμα ή άλλο τρόπο (σύστημα πληρωμής π.χ πιστωτική κάρτα, κ.λ.π). Τα ανωτέρω μηχανήματα τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους χώρους (π.χ. έμπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως, σταθμούς, χώρους αναμονής κ.λπ. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήματα, γραφεία, κ.λπ.), εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, χώρους υποδοχής κοινού για υπηρεσίες ή χώρους δημοσίων θεαμάτων με μακροχρόνια παραμονή κοινού.

Α. Οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου είναι οι εξής:

 • Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όταν απαιτείται από το τρόφιμο που διατίθεται μέσω των μηχανημάτων.
 • Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες.
 • Να μην στεγάζεται σε χώρους όπου λόγω της φύσεως της εκτελουμένης σε αυτούς εργασία, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η απαιτούμενη καθαριότητα ή παράγονται αέρια, ατμοί, σκόνη (π.χ. διάδρομοι αποχωρητηρίων, σιδηρουργεία, βαφεία ,καθαριστήρια κ.λπ.)

Β. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτουν μέσω των αυτόματων πωλητών κατάλληλα τρόφιμα ή να τους ανατροφοδοτούν με πρώτες ύλες κατάλληλες για την παρασκευή ροφημάτων ή και τροφίμων.
 • Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα ή να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
 • Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη ή θέρμανση) ώστε το τελικώς διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας για την κατηγορία του.
 • Να συντηρούν, να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τους διαχειριζόμενους αυτομάτους πωλητές.
 • Να αποδεικνύουν την επαρκή εκπαίδευση των ιδίων ή του απασχολούμενου προς τούτο προσωπικού που θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας.
 • Να εξασφαλίζουν την τήρηση των απαραίτητων αρχείων.
 • Να εξασφαλίζουν τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου τοποθετείται το μηχάνημα και ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται στο σημείο Α της παρούσας παραγράφου και να διευκολύνουν τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών. Όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών πρέπει να φέρουν κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές σημείο, με χαραγμένο το ονοματεπώνυμο του κατόχου (υγειονομικά υπευθύνου) με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειάς του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Για τον κάθε αυτόματο πωλητή θα γνωστοποιείται ο χώρος εγκατάστασής του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 16228/2017.

Μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται: α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία.

β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του συγκεκριμένου μηχανήματος. γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων και ποτών.

Άρθρο 13ο: Συντήρηση – τροφοδοσία μηχανημάτων

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τροφοδοτεί κανονικά και συνεχώς τους αυτόματους πωλητές με τα απαιτούμενα υλικά, ώστε αυτοί να βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς λειτουργίας.

Επίσης, αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη συντήρηση, παροχή ανταλλακτικών και service των μηχανημάτων με εξειδικευμένο συνεργείο, είτε κατόπιν τακτικών ελέγχων συντηρήσεως, είτε κατόπιν ενημέρωσης, εφόσον προκύψει πρόβλημα ή βλάβη, από τη Σχολική Επιτροπή.

Δεσμεύεται για την επιδιόρθωση κάθε βλάβης ή για την αντικατάσταση των μηχανημάτων, εντός 48 ωρών από την γνωστοποίησή της. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτόπου, αλλά είναι αναγκαία η μεταφορά της μηχανής στις εγκαταστάσεις του πλειοδότη, προβλέπεται η άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής με νέα.

Οι αυτόματοι πωλητές θα λειτουργούν υπό συνθήκες απόλυτης καθαριότητας, υποβαλλόμενοι με τη φροντίδα του μισθωτή, στους προβλεπόμενους από την εθνική νομοθεσία καθαρισμούς και τα προσφερόμενα τρόφιμα ή ποτά θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών και Αγορανομικών Διατάξεων για τα τρόφιμα.

Άρθρο 14ο: Υποχρεώσεις

Η καθαριότητα και η καλή κατάσταση του χώρου τοποθέτησης των αυτόματων Πωλητών, αποτελεί υποχρέωση και βαρύνει αποκλειστικά τον Μισθωτή, οφείλει δε αυτός να ακολουθεί τους όρους και κανονισμούς των κρατικών υγειονομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα οφείλει:

α. Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και την καθαριότητα των πωλούμενων ειδών και να τηρεί αυστηρή καθαριότητα στα μηχανήματα.

β. Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία των Αυτόματων Πωλητών υγειονομικές, αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις, καθώς και τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων του τόσο της Σχολικής Επιτροπής όσο και των Διευθυντών των Σχολίων και να είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι κάθε αρχής και έναντι των καταναλωτών.

γ. Να έχει αναρτημένο σε εμφανές σημείο τον τιμοκατάλογο των προσφερόμενων ειδών. Οι τιμές όλων των προσφερόμενων ειδών (βασικών και πρόσθετων) θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

δ.   Τυχόν αναπροσαρμογή των τιμών επιτρέπεται μόνο σε τυχόν τροποποίηση του Φ.Π.Α. ή σε άλλη αγορανομική διάταξη που επιτάσσει την αλλαγή των τιμών.

ε. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άμεση αντικατάσταση ληγμένων ή αλλοιωμένων προϊόντων καθώς και στην περίπτωση κίνησης νομικής διαδικασίας από αγοραστή ληγμένου ή αλλοιωμένου προϊόντος που δεν έχει αντικατασταθεί με υπαιτιότητα του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί δικό του όχημα για τη μεταφορά των προϊόντων που να εξασφαλίζει σε αυτά προστασία από τις καιρικές συνθήκες, ρύπανση, μολύνσεις κ.λπ. και να μεριμνά για την υγιεινή διατήρηση των προϊόντων, μέχρι και την τελική τους διάθεση στους πελάτες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί άκρα καθαριότητα μέσα στο κτίριο και στο γύρω χώρο που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και να τηρεί όλους τους υγειονομικούς κανόνες. Απαγορεύεται η πώληση υλικών που βλάπτουν την υγεία (τσιγάρα, καπνός).

Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή τροφοδοσία των μηχανημάτων. Οι αυτόματοι πωλητές θα είναι σε άριστη κατάσταση, θα συντηρούνται και θα καθαρίζονται με μέριμνα και δαπάνη του μισθωτή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για τυχόν βλάβη ή όταν διαπιστωθεί ότι το μείγμα του μηχανήματος δεν είναι το καθοριζόμενο, θα ειδοποιείται ο μισθωτής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει για την αντικατάστασή του/τους ή την επισκευή του.

Ο ανάδοχος θα παρέχει την συντήρηση, τον καθαρισμό και την τεχνική κάλυψη των μηχανημάτων. Σε περίπτωση βλάβης υποχρεούται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ειδοποίηση, για την αποκατάσταση αυτών χωρίς καμία επιβάρυνση για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των χρηστών από τα προϊόντα που διατίθενται θα βαρύνει τον μισθωτή ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο του.

Οποιαδήποτε ζημιά που θα προκύψει από τη λειτουργία των μηχανημάτων στις παροχές ρεύματος και ύδατος βαρύνει το πλειοδότη.

Για όλα τα προϊόντα ο μισθωτής υποχρεούται να καταλήξει στις τιμές πώλησης σε συνάρτηση με τις ισχύουσες τιμές της αγοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο τροφοδοσίας των μηχανημάτων ο οποίος θα είναι πάντοτε διαθέσιμος σε περίπτωση έκτακτης τροφοδοσίας ή προβλημάτων στην λειτουργία των μηχανημάτων.

Στις ελεύθερες επιφάνειες των μηχανημάτων απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Απαγορεύεται απολύτως από τον μισθωτή-ανάδοχο σιωπηρά αναμίσθωση ή και εκμίσθωση σε τρίτους καθώς και η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του μερικώς ή ολικώς σε οποιονδήποτε τρίτο.

Τα μισθώματα των αυτόματων πωλητών αποτελούν έσοδο της Σχολικής Επιτροπής και θα κατατίθενται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς των σχολικών μονάδων και διατίθενται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Διαφορές που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή από την ερμηνεία και εκτέλεση της Σύμβασης υπάγονται αποκλειστικά στη διαδικασία των Δικαστηρίων Καβάλας.

Άρθρο 15ο: Παρακολούθηση – Παραλαβή – Παράδοση προμηθευόμενων ειδών Η ποιότητα των πωλούμενων ειδών πρέπει να είναι άριστη. Η παρακολούθηση, η παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων στον ανάδοχο, ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης και λειτουργίας των αυτόματων πωλητών, θα πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση Αναθέτουσας Αρχής.

Η Επιτροπή αυτή θα μεριμνά για την εν γένει καλή λειτουργία των Αυτόματων Πωλητών και για την τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης. Συγκεκριμένα, ελέγχει: την ποιότητα και τις τιμές των ειδών που προσφέρονται, την παροχή όλων των ειδών (βασικών και πρόσθετων) καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας, την καθαριότητα του χώρου, των μηχανημάτων και την εν γένει καλή προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου.

 

Άρθρο 16ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης Μίσθωσης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, συνεπάγεται:

α. Την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία καθίσταται άμεσα και αυτοδίκαια απαιτητή λόγω ποινικής ρήτρας που συνομολογείτε με το παρόν.

β.     Την λύση της Σύμβασης και προ του συνομολογηθέντος χρόνου και την βίαιη έξωση του Μισθωτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση αυτή ο Μισθωτής οφείλει να καταβάλει λόγω ποινικής ρήτρας, η οποία πρόσθετα συνομολογείτε και τα μη δεδουλευμένα μισθώματα ολοκλήρου του χρόνου της μισθώσεως, αδιάφορα αν ο Εκμισθωτής εκμισθώσει ή όχι το μίσθιο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της μίσθωσης.

γ. Την υποχρέωση του Μισθωτή να καταβάλει στον Εκμισθωτή τόκους υπερημερίας επί των μισθωμάτων, τα οποία δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα από της ημερομηνίας καθυστέρησης μέχρι της εξόφλησής τους.

δ. Ο Εκμισθωτής δικαιούται να παρακρατήσει τα σκεύη, συσκευές και εγκαταστάσεις που τυχόν ανήκουν στο μισθωτή μέχρι πλήρους εξόφλησης τυχόν υποχρέωσής του.

ε.         Ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα για τη λύση της σύμβασης πριν από τον συμφωνημένο χρόνο και χωρίς αποζημίωση του μισθωτή, για λόγους που επιβάλλουν ανάγκες λειτουργείας των σχολείων. Για το θέμα αυτό ο Εκμισθωτής υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Μισθωτή εντός διμήνου.

Άρθρο 17ο: Διάφορα έξοδα

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο, τα τέλη χαρτοσήμου και λοιπά έξοδα και επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την μονομερούς καταγγελία της σύμβασης.

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίνονται και τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου στα τηλ 2592350033.

Η Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης

Μπενή Ελένη

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ_ΠΩΛΗΤΕΣ_ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ_ΜΕ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο