ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “EXCELLENCE IN PUBLIC SECTOR”»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “EXCELLENCE IN PUBLIC SECTOR”»

Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τα ακόλουθα στοιχεία

  1. Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Παγγαίου – Φρίξου Παπαχρηστίδη 137α – 64100 Ελευθερούπολη
  2. Προϋπολογισμός: 46.420 συμπεριλαμβανομένου νομίμου ΦΠΑ
  3. Χρηματοδότηση: Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013”
  4. Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη προσφορά
  5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που παρέχει συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες
  6. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Δήμο Παγγαίου – Φρίξου Παπαχρηστίδη 137α – 64100 Ελευθερούπολη, γραφείο Διεύθυνσης Προσωπικού
  7. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων: Δήμος Παγγαίου – Φρίξου Παπαχρηστίδη 137α – 64100 Ελευθερούπολη, γραφείο διεύθυνσης Προσωπικού  τηλέφωνο 2592350071, υπεύθυνος κ. Βαρύτης  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
  8. Τόπος υποβολής προσφορών: Δήμος Παγγαίου – Φρίξου Παπαχρηστίδη 137α – 64100 Ελευθερούπολη
  9. Χρόνος Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα, 1 Ιουλίου 10:30 π.μ.
  10. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου (www.dimospaggaiou.gr)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο