Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  29282                                                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

        Έχοντας υπόψη:

1] Την αριθμ. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

2] τις αριθμ. 257/2013 και 322/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 14449/01.07.2013 και 15177/08.07.2013 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αντίστοιχα

3]το Π.Δ. 270/81.

4] τις διατάξεις του άρθρου 192  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)

5]τις διατάξεις των άρθρων 13,15 και 31 του Ν.2971/2001

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλεί  τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι προς εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά είκοσι δύο [22] και βρίσκονται στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών και Δημοτικής Ενότητας Ορφανού.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), στις 31 Ιουλίου 2013  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 – 12:00.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

Α) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη οφειλής του ιδίου, των συγγενών του Α΄ Βαθμού συγγένειας, του εγγυητή και όλων των εταίρων σε περίπτωση εταιρείας.

Β) Βεβαίωση περί μη οφειλής προς τη ΔΕΥΑΠ του συμμετέχοντος, του εγγυητή του ή των μελών εταιρείας.

Γ) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την εξόφληση των μη βεβαιωμένων τελών διαμονής παρεπιδημούντων παρελθόντων οικονομικών ετών του ιδίου, των συγγενών του Α΄ Βαθμού συγγένειας, του εγγυητή και όλων των εταίρων σε περίπτωση εταιρείας.

Δ) Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος ή του νομικού εκπροσώπου της εταιρείας για χρέη προς το Δημόσιο.

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η χρήση του μισθίου καντίνα ή ανάκλιντρα

Η) Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα έχει όλες τις ανωτέρω εγγυήσεις.

Η  διακήρυξη έχει δημοσιευθεί   

 Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παγγαίου [Δημαρχείο: Φρ.Παπαχρηστίδη 137Α  Ελευθερούπολη] ημέρες και ώρες εργάσιμες, στο τηλέφωνο 2592 350 034 αρμόδια κα Θεοδώρα Ιωαννίδου.

 

 Ελευθερούπολη  19 Ιουλίου  2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΟΥΛΟΓΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πλήρης διακήρυξη (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο