Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, γηπέδου 5×5, της Τοπικής Κοινότητας Ν.Ηρακλείτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.12330

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθμ. 127/2015 και 127/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, έκτασης 5.036,68τ.μ., από το αριθ. 43 Ο.Τ. της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας, εντός της οποίας υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, αναψυκτήριο εμβαδού 74,19τ.μ. με βοηθητικό χώρο υπογείου 84,96τ.μ. και παιδότοπος.           

Η δημοπρασία για την ανάδειξη μισθωτού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), στις 25 Μαϊου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις  01  Ιουνίου  2015  ημέρα  Τρίτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε [5] έτη με δικαίωμα παράτασης για τρία [3] έτη ακόμη.

Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων [6.000,00] ευρώ ετησίως, θα αναπροσαρμόζεται κάθε δύο έτη , πέντε τοις εκατό [5%]. Οι προσφορές στη δημοπρασία πρέπει να γίνονται ανά πέντε [5] ευρώ και άνω.

Για να πάρει κανείς μέρος στην δημοπρασία οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών, ποσού δύο χιλιάδων [2.000,00] ευρώ για την διασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής της δημοπρασίας

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στη δημοπρασία μπορούν να ενημερώνονται από το Δήμο Παγγαίου καθημερινά από 7:30 π.μ. έως 3.00 μ.μ. (αρμόδια υπάλληλος  Φλωρά  Εμμανουέλα τηλ. 2592350034).   

Ελευθερούπολη, 13  Μαϊου  2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Συνημμένα Αρχεία:

Διακήρυξη (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο