Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ξύλινης λυόμενης κατασκευής εμβαδού 35,10 τμ. χώρου υγιεινής-WC 10,00τμ και μίας αποθήκης 18,70τμ στην επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.21648

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθμ. 245/2016 και 232/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση των  190 εμβαδού 1.459,29τμ, μετά των επ’ αυτού κατασκευών, ήτοι μίας ξύλινης λυόμενης  κατασκευής εμβαδού 35,10 τμ. χώρου υγιεινής-WC 10,00τμ και μίας αποθήκης 18,70τμ,  τακτοποιηθέντων με την α/α 3037459 δήλωση του Ν. 4178/2013 & 189 εμβαδού 1.936,60 τμ   Κοινοχρήστους Χώρους στην επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας.           

            Η δημοπρασία για την ανάδειξη μισθωτού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), στις 15/Σεπτεμβρίου/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις  22/Σεπτεμβρίου/2016  ημέρα  Πέμπτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

          Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε [5] έτη.

            Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων [5.000,00] ευρώ ετησίως. Οι προσφορές στη δημοπρασία πρέπει να γίνονται ανά πέντε [5] ευρώ και άνω.

 Για να πάρει κανείς μέρος στην δημοπρασία οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας  ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών, ποσού πεντακοσίων [500,00] ευρώ για την διασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής της δημοπρασίας

          Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στη δημοπρασία μπορούν να ενημερώνονται από το Δήμο Παγγαίου καθημερινά από 7:30 π.μ. έως 3.00 μ.μ. (αρμόδια υπάλληλος  Φλωρά  Εμμανουέλα τηλ. 2592350034).   

                        

                                                                                                   

Ελευθερούπολη, 5-9-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Διακήρυξη (.docx)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.21648

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθμ. 245/2016 και 232/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση των  190 εμβαδού 1.459,29τμ, μετά των επ’ αυτού κατασκευών, ήτοι μίας ξύλινης λυόμενης  κατασκευής εμβαδού 35,10 τμ. χώρου υγιεινής-WC 10,00τμ και μίας αποθήκης 18,70τμ,  τακτοποιηθέντων με την α/α 3037459 δήλωση του Ν. 4178/2013 & 189 εμβαδού 1.936,60 τμ   Κοινοχρήστους Χώρους στην επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας.           

            Η δημοπρασία για την ανάδειξη μισθωτού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), στις 15/Σεπτεμβρίου/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις  22/Σεπτεμβρίου/2016  ημέρα  Πέμπτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

          Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε [5] έτη.

            Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων [5.000,00] ευρώ ετησίως. Οι προσφορές στη δημοπρασία πρέπει να γίνονται ανά πέντε [5] ευρώ και άνω.

 Για να πάρει κανείς μέρος στην δημοπρασία οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας  ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών, ποσού πεντακοσίων [500,00] ευρώ για την διασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής της δημοπρασίας

          Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στη δημοπρασία μπορούν να ενημερώνονται από το Δήμο Παγγαίου καθημερινά από 7:30 π.μ. έως 3.00 μ.μ. (αρμόδια υπάλληλος  Φλωρά  Εμμανουέλα τηλ. 2592350034).   

                        

                                                                                                   

Ελευθερούπολη, 5-9-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο