Διακήρυξη δημοπρασίας τεμαχίου για κοπή και διάθεση ξύλων λεύκης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 39771 
ΗΜΕΡ. 26.09.2013                                                                                 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθμ. 312/2013 και 225/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 186 & 197   του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμος Παγγαίου είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του  αριθμ. 1254α τεμαχίου του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινοχώματος, στο οποίο βρίσκεται η τάφρος του πρώην βιολογικού καθαρισμού λυμάτων του οικισμού. Από το εν λόγω τεμάχιο, ο Δήμος Παγγαίου εκθέτει για κοπή και διάθεση ξύλων λεύκης περιμετρικά υλοτομητέου όγκου διακοσίων εβδομήντα [270] περίπου κυβικών μέτρων, με τους κάτωθι όρους :  

 Ά ρ θ ρ ο    1ο

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), στις 08 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. έως 10.30π.μ. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος πλειοδότης, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 15 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 54/2013 απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τους κάτωθι :

1.      Βασίλειο Ξουλόγη, Δήμαρχο ως Πρόεδρο

2.      Δημήτριο Ηλιάδη, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό του την επίσης Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Τσίλογλου – Παπαδοπούλου

3.      Βασίλειο Σερπετζή, Δημοτικό Σύμβουλο ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Καλλινικίδη.  

                                                  

Ά ρ θ ρ ο    2ο

Ημερομηνία έναρξης της υλοτομίας θεωρείται αυτή της υπογραφής της συμβάσεως, ενώ το δικαίωμα υλοτομίας του τελευταίου πλειοδότη θα λήξει ύστερα από τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών, με δυνατότητα παράτασής της για ένα (1) μήνα επιπλέον με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αιτήματος του πλειοδότη. 

Ά ρ θ ρ ο    3ο

Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των έξι χιλιάδων [6.000,00€] ευρώ για τον υλοτομητέο όγκο, ήτοι 270κ.μ. περίπου. Οι προσφορές στην δημοπρασία πρέπει να γίνονται ανά πέντε (5,00) ευρώ και άνω.

Ά ρ θ ρ ο    4ο

 Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Ά ρ θ ρ ο    5ο

Το οικονομικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία, θα καταβληθεί στον εκμισθωτή με την υπογραφή του συμφωνητικού, σε περίπτωση δε καθυστερήσεως με το νόμιμο εκάστοτε τόκο υπερημερίας. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμφωνητικού ή του Νόμου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει αμέσως την παρούσα μίσθωση. 

Ά ρ θ ρ ο    6ο

Ουδεμία αξίωση δύναται να έχει ο μισθωτής περί ελαττώσεως του επιτευχθέντος προϊόντος της εκποίησης (οικονομικό αποτέλεσμα) για οποιονδήποτε λόγο.  

Ά ρ θ ρ ο    7ο

    Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας : α) ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών, ποσού χιλίων ευρώ [1.000,00 ] για την διασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής της δημοπρασίας με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, που θα επιστραφεί όταν λήξει η δημοπρασία στους συμμετέχοντες, εκτός του γραμματίου του επιτυχόντος πλειοδότου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, μετά δε την υπογραφή της θα αντικατασταθεί με άλλη εγγυητική επιστολή, ποσού ίσου με το 10% της επιτευχθείσας τιμής, για την καλή τήρηση των όρων β) βεβαίωση μη οφειλής τελών και δικαιωμάτων από το ταμείο του Δήμου & της Δημοτικής Επιχείρησης, από οποιαδήποτε αιτία, γ) φορολογική ενημερότητα και δ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και του εγγυητή του. 

Ά ρ θ ρ ο  8ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό αυτού του ιδίου.                                                     

Ά ρ θ ρ ο    9ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας, όπως και το μισθωτήριο συμβόλαιο, δεσμευμένος με την υπογραφή του ότι εγγυάται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με το μισθωτή για κάθε είδους υποχρέωση οικονομική ή άλλη και την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.                                                       

Ά ρ θ ρ ο    10ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Ά ρ θ ρ ο    11ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται σε δέκα μέρες, από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητού του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του.

 

Ά ρ θ ρ ο  12ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο προς υλοτόμηση όγκος ξυλείας, η συμμετοχή και μόνο στη δημοπρασία σημαίνει ότι έλαβε γνώση της πραγματικής κατάστασης αυτού. 

Ά ρ θ ρ ο   13ο

Απαγορεύεται απολύτως η καθοιονδήποτε τρόπο εμφανή ή συγκεκαλυμμένο, η παραχώρηση του δικαιώματος υλοτομίας σε άλλο πρόσωπο με ή χωρίς αντάλλαγμα.  

Ά ρ θ ρ ο  14ο

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να προβάλει καμία αξίωση ή αποζημίωση κατά του Δήμου για οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται ακόμα και εκ θεομηνίας.

Ά ρ θ ρ ο  15ο

Η αποκόμιση του υλοτομιαίου όγκου, από το αριθμ. 1254α τεμάχιο του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινοχώματος, θα γίνει με έξοδα του τελευταίου πλειοδότη μέσα σε προθεσμία δύο μηνών.      

Ά ρ θ ρ ο   16ο

Σε περίπτωση διαλύσεως της μισθώσεως εξ υπαιτιότητας ή δια καταγγελίας του μισθωτή, πριν από την πάροδο του συμβατικού χρόνου της μισθώσεως, υποχρεούται αυτός να πληρώσει στον εκμισθωτή το μισό του προϊόντος της εκποίησης (οικονομικό αποτέλεσμα), ως αποζημίωση ανεξάρτητα από την επέλευση ζημίας στον εκμισθωτή.  

Ά ρ θ ρ ο  17ο

Κοινή συναινέσει των δύο πλευρών μπορεί να λυθεί η σύμβαση που θα καταρτισθεί.

Ά ρ θ ρ ο  18ο

Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα τοιχοκολληθεί στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.                                                                                                          

Ελευθερούπολη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο