ΚΕΔΗΠ: Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Δ.Ε. Ελευθερούπολης (Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ)

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Η.Π)
Ταχ.Δ/νση:Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α
Ταχ.Κωδικάς: 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Αριθμ.Πρωτ.581

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου σε συνέχεια των αριθμ.99/2016 και 87/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ ,προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στο ΟΤ Τ ,στην Ελευθερούπολη (Φρ.Παπαχρηστίδη αρ.27), της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου, ολικής εκτάσεως 3.539,82 τ.μ με την επ’ αυτού ανεγερθείσα οικοδομή ,δυνάμει της 17/1990 Οικοδομικής Άδειας και αποτελείται από α) όροφο 350,04 τ.μ. β) ισόγειο εμβαδού 567,21 τ.μ. και γ) υπόγειο εμβαδού 241,50, όπου στεγάζεται και λειτουργεί ξενοδοχείο Β΄ Κατηγορίας (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ) και δύο (2) ανοικτά κολυμβητήρια (πισίνες) εμβαδού 351,35 τ.μ. και 73,31 τ.μ. αντίστοιχα και ένα ανοιχτό υπαίθριο μπαρ εμβαδού 39,62 τ.μ. στον περιβάλλοντα χώρο τα οποία τακτοποιήθηκαν με την Α/Α 2564519 Δήλωση του Ν. 4278/2013.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 και θα διεξαχθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου (Δημαρχείο, Φρ.Παπαχρηστίδη 137Α– ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ 64100),  στις 26 Αυγούστου 2016 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.87/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.Σε περίπτωση που δεν θα προσέλθει κάποιος πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί ακριβώς την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας από την καθορισμένη στην ανακοίνωση, δηλαδή στις 02 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε [25] έτη.

Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ  [1.000,00]   μηνιαίως.           

ΟΙ   προσφορές στην δημοπρασία πρέπει να γίνονται ανά εκατό (100) ευρώ και άνω.

Για να πάρει κανείς μέρος στην δημοπρασία οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισμού κατά  την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών, ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ (24.000,00) για την διασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής της δημοπρασίας με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στη δημοπρασία μπορούν να ενημερώνονται από τα γραφεία  της Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου καθημερινά από τις 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ και από την επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου: www.dimospaggaiou.gr για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τους όρους δημοπράτησης και εκμίσθωσης.

Ελευθερούπολη 11.08.2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΜΠΑΤΖΙΑ ΟΛΓΑ

Σχετικά Έγγραφα:

1. Διακήρυξη (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο