Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου Ξενώνας Β’ κατηγορίας – Πευκόραμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.11366

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθμ. 172/2015 και 106/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου του αριθμ. 875α τεμαχίου αγροκτήματος Ελευθερούπολης με έκταση 5.074 τ.μ. μετά του επ’ αυτού κτίσματος, Ξενώνα Β΄κατηγορίας – «Πευκόραμα» ήτοι ενός κτιρίου ανεγερθέντος με την αριθμ. 633/93 οικοδομική άδεια Νομαρχίας Καβάλας Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, τακτοποιηθέντος με την Α/Α  2461662 Δήλωση Ν.4178/2013, αποτελούμενου α) από όροφο εμβαδού 209,53 τ.μ που καταλαμβάνει ο Ξενώνας Β΄ κατηγορίας, ο οποίος, λόγω κλίσης του εδάφους από τη δυτική πλευρά είναι ισόγειος , ενώ από την ανατολική του πλευρά είναι όροφος, και περιλαμβάνει επτά δωμάτια με τα αντίστοιχα WC , ένα χώρο υποδοχής –Reception- και μια ιματιοθήκη-αποθήκη, β)από ισόγειο όροφο εμβαδού 309,36 τ.μ που χρησιμοποιείται ως εστιατόριο- καφετερία , ευρισκόμενο κάτω από τον Ξενώνα, του οποίου η δυτική πλευρά είναι μέσα στο χώμα,  λόγω κλίσης του εδάφους και περιλαμβάνει τους κύριους χώρους ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και όλους τους βοηθητικούς χώρους –κουζίνα, WC, αποθήκη, γ) από υπόγειο εμβαδού 83,66 τμ. όπου βρίσκεται το λεβητοστάσιο.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη μισθωτού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), στις 18 Μαϊου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις  25 Μαϊου 2015  ημέρα  Δευτέρα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε οκτώ [8] έτη.

Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των επτακοσίων πενήντα [750,00] ευρώ μηνιαίως. Οι προσφορές στη δημοπρασία πρέπει να γίνονται ανά δέκα [10] ευρώ και άνω.

Για να πάρει κανείς μέρος στην δημοπρασία οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας  ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων [2.500,00] ευρώ για την διασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής της δημοπρασίας

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στη δημοπρασία μπορούν να ενημερώνονται από το Δήμο Παγγαίου καθημερινά από 7:30 π.μ. έως 3.00 μ.μ. (αρμόδια υπάλληλος  Φλωρά  Εμμανουέλα τηλ. 2592350034).                                                                                                    

Ελευθερούπολη, 6  Μαϊου  2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Συνημμένα Αρχεία:

Διακήρυξη (.pdf)

 {backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο