Περίληψη Διακήρυξης “Καθαρισμός Γραφείων για το 2014”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Ελευθερούπολη 07/03/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8708
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50003
FAX : 25923 50079

ΑΡ. ΜΕΛ. : 1001/2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού:

«Καθαρισμός Γραφείων για το 2014»

Αναθέτουσα Αρχή:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50075

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού:

Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά

Ισχύουσα Νομοθεσία:

Το Π.Δ. 28/80 & ο Ν. 3463/06 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας».

Προϋπολογισμός:

140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής:

2.280,00 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ)

Ημ/νία – Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών:

26/03/2014, ώρα 10.00

Ο Δήμαρχος
Ξουλόγης Βασίλειος

 Συνημμένα Αρχεία:

1. Εξώφυλλο (.doc)

2. Διακήρυξη (.doc)

3. ΕΣΥ (.doc)

4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.doc)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο