Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στη Φωλιά”

(Ορθή επανάληψη την 17.07.2013 βάση της 176/2013 απόφασης της ΟΕ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                     ΕΡΓΟ:  «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στη Φωλιά»
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   1077 /2012
Αρ. πρωτ.  27133/15.07.2013

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου  προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία  με πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στη Φωλιά»  με προϋπολογισμό 43.960,07ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση + ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝB) στα μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακή Μητρώα) για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με προϋπολογισμό 43.960,07ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας: ΤΥ Δήμου Παγγαίου, Ελευθερούπολη, μέχρι τις 18.07.2013 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο, με την Αρ. πρ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437 απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25923 50052, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:Πάτσας Δημήτριος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/07/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ 609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , β) Κατασκευαστές δημόσιων έργων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην δημοπρασία (Αριθ. Αποφ. Δ17α/04/50/ΦΝ430/01) γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη Διαγωνισμού,

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 880,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας (1) μήνας.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ.

8. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου.

                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                    ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πλήρης Διακήρυξη (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο